Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen Deel

1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden”) zijn opgesteld door SQUARE Concepts en hebben betrekking op de levering van elk product en/of dienst door SQUARE Concepts, hierna te noemen “SQUARE Concepts”. De SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden bestaan uit het huidige algemene deel en de volgende afzonderlijke, specifieke modules:

  • Verkoop van standaard hardware en/of andere producten (o.a. chips, tags, labels etc.)
  • Ontwikkeling van producten
  • Advies, consultancy en projectmanagement

1.2 Dit Algemeen Deel van de SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden, bestaande uit de artikelen 1 tot en met 17, is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SQUARE Concepts aan Opdrachtgever producten en/of diensten levert op welke wijze dan ook. De specifieke module of modules van de SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden die tussen SQUARE Concepts en de Oprachtgever zijn overeengekomen, zijn eveneens van toepassing. Indien een deel van dit Algemeen Deel van de SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden in strijd is met of onverenigbaar is met een van de bepalingen van de specifieke module of modules van de SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden die zijn overeengekomen tussen SQUARE Concepts en de Oprachtgever, prevaleren de bepalingen van de specifieke module of modules in kwestie.

1.3 Waar in de SQUARE Concepts Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘algemene voorwaarden’, dan wordt hiermee de bepalingen van dit Algemeen Deel in combinatie met de bepalingen van een of meer overeengekomen specifieke modules van de Algemene Voorwaarden bedoeld.

1.4 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van enige inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van SQUARE Concepts zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door SQUARE Concepts.

2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij aan SQUARE Concepts verstrekt en waarop SQUARE Concepts haar aanbod baseert. Opdrachtgever zal te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de eisen waaraan de dienstverlening van SQUARE Concepts dient te voldoen, juist en volledig zijn. Metingen en informatie vermeld in tekeningen, foto’s, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, standaardbladen etc. hebben geen bindende werking voor SQUARE Concepts, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door SQUARE Concepts.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege die zijn of later worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in alle gevallen in euro’s en dient de Oprachtgever alle betalingen in euro’s te verrichten.

3.2 Alle door SQUARE Concepts opgestelde kostenramingen en begrotingen zijn louter indicatief, tenzij schriftelijk anders aangegeven door SQUARE Concepts. De Oprachtgever kan in geen geval rechten of verwachtingen ontlenen aan eventuele kostenramingen of begrotingen uitgegeven door SQUARE Concepts. Een door Opdrachtgever aan SQUARE Concepts kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt in geen geval als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door SQUARE Concepts te leveren dienst.

3.3 Servicekosten bestaan uit (1) een vaste totaalprijs, dan wel (2) een uur-, dag-, maand- of jaartarief, zoals schriftelijk overeengekomen door partijen. Deze tarieven zijn exclusief reiskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd voordat SQUARE Concepts de

Opdracht van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Productprijzen voor een bestelling blijven geldig gedurende negentig (90) dagen vanaf de oorspronkelijke besteldatum, tenzij anders vermeld door SQUARE Concepts.

3.5 Partijen zullen in de overeenkomst de datum(s) vastleggen waarop SQUARE Concepts de vergoeding voor de overeengekomen diensten aan Opdrachtgever in rekening zal brengen. Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan conform de betalingstermijnen die zijn overeengekomen of die op de factuur zijn vermeld. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum tot betaling over te gaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.

3.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de Oprachtgever na ontvangst van een sommatie of ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag, kan SQUARE Concepts de vordering ter incasso aan te wijzen, in welk geval Opdrachtgever naast het totaal verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen alle kosten die door externe deskundigen in rekening worden gebracht.

4. Geheimhouding en overname van personeel

4.1 Opdrachtgever en SQUARE Concepts dragen er zorg voor dat alle van de wederpartij ontvangen informatie waarvan bekend is of redelijkerwijs behoort te zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim wordt gehouden. De partij die dergelijke vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien zij door een van de partijen als zodanig is aangewezen.

4.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de overeenkomst zal ieder der partijen slechts direct of indirect personeelsleden van de andere partij die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn of waren, direct of indirect in dienst nemen of anderszins in dienst nemen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

5. Privacy, gegevensverwerking en -bescherming

5.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met behulp van de door SQUARE Concepts geleverde dienst worden verwerkt, berust uitsluitend bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert SQUARE Concepts dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart SQUARE Concepts voor rechtsvorderingen van derden, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever vrijwaart SQUARE Concepts voor alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden vastgelegd of verwerkt in het kader van een door Opdrachtgever bijgehouden register van persoonsgegevens of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de handelingen die aan de claim ten grondslag liggen uitsluitend aan SQUARE Concepts zijn toe te rekenen.

5.3 Indien in de overeenkomst is bepaald dat SQUARE Concepts gehouden is tot het leveren van enige vorm van informatiebeveiliging, dient deze beveiliging te voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties ten aanzien van beveiliging. SQUARE Concepts garandeert niet dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief zal zijn. Indien de overeenkomst geen expliciete omschrijving van beveiligingsmaatregelen bevat, dienen de beveiligingsmaatregelen van een zodanig niveau te zijn dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten verbonden aan de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen niet onredelijk zijn.

6. Eigendomsvoorbehoud en rechten, creatie van zaken en opschorting

6.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van SQUARE Concepts tot het moment dat alle bedragen die Opdrachtgever op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan SQUARE Concepts verschuldigd is, volledig zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als detailhandelaar optreedt, is gerechtigd alle zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van SQUARE Concepts vallen, te verkopen en door te verkopen, voor zover dit in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf gebruikelijk is. Indien Opdrachtgever een nieuw artikel (deels) aanmaakt uit door SQUARE Concepts geleverde zaken, zal Opdrachtgever dit artikel uitsluitend toepassen voor zijn eigen interne bedrijfsvoering en niet commercieel verkennen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met SQUARE Concepts.

6.2 Rechten, waaronder begrepen gebruiksrechten, worden aan de Opdrachtgever verleend of in voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alle vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst volledig heeft voldaan. Indien partijen zijn overeengekomen dat op Opdrachtgever een periodieke betalingsverplichting rust ter zake van het verlenen van een gebruiksrecht, heeft Opdrachtgever recht op het gebruiksrecht zolang hij aan zijn periodieke betalingsverplichting blijft voldoen.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn geproduceerd of gebruikt, gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de Oprachtgever of een van de hulppersonen van de Oprachtgever deze daadwerkelijk in bezit krijgt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en daarmee verband houdend voormateriaal die op basis van de overeenkomst aan Opdrachtgever zijn ontwikkeld of ter beschikking zijn gesteld, blijven uitsluitend berusten bij SQUARE Concepts, haar licentiegevers of haar eigen toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt enkel die gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden en door de wet worden verleend. Alle aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten zijn niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.2 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de producten, programmatuur, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en daarmee verband houdend voorbereidend materiaal ontwikkeld of ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever op grond van de overeenkomst, wordt overgedragen aan Opdrachtgever, laat dit onverlet het recht of de mogelijkheid van SQUARE Concepts om de componenten, algemene principes, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werkzaamheden, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke die de basis vormen van het ontwikkelingswerk zonder enige beperking te gebruiken en/of te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van een derde. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht laat evenmin onverlet het recht van SQUARE Concepts om voor eigen rekening of voor rekening van een derde ontwikkelwerkzaamheden uit te voeren die vergelijkbaar zijn met of afgeleid zijn van de ontwikkelwerkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden of zijn verricht.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens met betrekking tot het vertrouwelijke karakter of met betrekking tot auteursrechten, merknamen, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de producten, programmatuur en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 SQUARE Concepts vrijwaart Opdrachtgever voor alle rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door SQUARE Concepts zelf ontwikkelde producten, programmatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van de betreffende derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever SQUARE Concepts onverwijld schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de zaak laat afdoen, inclusief eventuele verrekeningen, volledig aan SQUARE Concepts. Hiertoe zal de Opdrachtgever aan SQUARE Concepts de volmachten, informatie en medewerking verlenen die zij nodig heeft om zich, zo nodig in naam van de Opdrachtgever, te verdedigen tegen deze rechtsvorderingen. Deze vrijwaringsplicht geldt niet indien de gestelde inbreuk betrekking heeft op (i) materialen die door Opdrachtgever aan SQUARE Concepts ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van gebruik, aanpassing, verwerking of incorporatie, of (ii) wijzigingen die door Opdrachtgever, of door een derde namens Opdrachtgever, zijn aangebracht in de producten, programmatuur en/of andere materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SQUARE Concepts. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de door SQUARE Concepts zelf ontwikkelde producten, programmatuur en/of andere materialen een inbreuk vormen op enig intellectueel eigendomsrecht dat bij een derde berust of indien SQUARE Concepts van mening is dat een dergelijke inbreuk zich aannemelijk maakt, zal SQUARE Concepts er waar mogelijk voor zorgen dat Opdrachtgever de producten kan blijven gebruiken,  geleverde software en/of andere materialen, of functioneel vergelijkbare alternatieven. Alle overige of verdergaande vrijwaringsverplichtingen van SQUARE Concepts zijn uitgesloten.

8.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden in de weg staan aan de verstrekking aan SQUARE Concepts van producten, programmatuur en/of andere materialen, waaronder conceptmaterialen, ten behoeve van gebruik, aanpassing, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart SQUARE Concepts voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een dergelijke terbeschikkingstelling, gebruik, aanpassing, installatie of incorporatie inbreuk maakt op enige rechten van de betreffende derde.

9. Verplichtingen tot samenwerking

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van activiteiten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in het algemeen afhangt van een goede en tijdige onderlinge samenwerking. Om de goede uitvoering van de overeenkomst door SQUARE Concepts te vergemakkelijken, zal Opdrachtgever te allen tijde alle gegevens of informatie die SQUARE Concepts nuttig, noodzakelijk en wenselijk acht, aan SQUARE Concepts verstrekken en tijdig haar volledige medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, dienen deze medewerkers en hulppersonen over de benodigde kennis, deskundigheid en ervaring te beschikken.

9.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing, de koppeling met, de gehechtheid aan en of het werken met eigen goederen en materialen van Opdrachtgever, en het beheer binnen zijn organisatie van de door SQUARE Concepts te leveren producten, programmatuur en/of andere materialen en van de door SQUARE Concepts te leveren diensten. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en inbedrijfstelling en voor het toepassen van de juiste instellingen op de producten, programmatuur en/of andere materialen.

9.3 Indien Opdrachtgever nalaat de gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers die SQUARE Concepts nuttig, noodzakelijk of wenselijk acht ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan SQUARE Concepts ter beschikking te stellen, deze tijdig of overeenkomstig de afspraken ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op enige andere wijze in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen,  SQUARE Concepts is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en tevens de daaruit voortvloeiende kosten volgens haar standaardtarieven te factureren, onverminderd het recht van SQUARE Concepts om enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht uit te oefenen.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door SQUARE Concepts overeengekomen of opgegeven (leverings)termijnen en (leverings)termijnen worden naar beste weten vastgesteld op basis van de informatie waarover zij beschikte ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Tussen partijen overeengekomen of door SQUARE Concepts opgegeven tussentijdse (leverings)data gelden in alle gevallen streefdata, binden SQUARE Concepts niet en zijn in alle gevallen louter indicatief. SQUARE Concepts zal zich naar alle redelijkheid inspannen om waar mogelijk de definitieve (leverings)termijnen en de uiterste (leverings)data in acht te nemen. SQUARE Concepts is niet gebonden aan een (leverings)termijn of (al dan niet fatale) (leverings)datum, die niet meer kan worden gehaald als gevolg van omstandigheden buiten de wil van SQUARE Concepts die zich hebben voorgedaan na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. SQUARE Concepts is evenmin gebonden aan een (leverings)datum of (leverings)termijn, al dan niet definitief, indien partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging in de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien een tijdsoverschrijding dreigt, zal SQUARE Concepts in overleg treden met Opdrachtgever om de gevolgen van de overschrijding voor de rest van de planning te bespreken.

10.2 Het enkele feit dat een (al dan niet door SQUARE Concepts opgegeven of tussen partijen overeengekomen of tussen partijen overeengekomen )(leverings)termijn is overschreden, maakt niet dat SQUARE Concepts in verzuim is. In alle gevallen – dus ook in het geval partijen uitdrukkelijk schriftelijk een uiterste (leverings)termijn of (leverings)datum zijn overeengekomen – is SQUARE Concepts niet in verzuim als gevolg van overschrijding van een leveringstermijn of -datum tot het moment dat Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de inbreuk te bevatten, zodat SQUARE Concepts in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11. Garanties

11.1 Hardware en/of andere componenten (inclusief tags, chips en dergelijke). SQUARE Concepts garandeert dat de hardware en/of andere componenten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en substantieel zullen voldoen aan de specificaties die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. De garantie van SQUARE Concepts bestaat uit, herstel van een materieel gebrek in de Hardware en/of andere componenten, dan wel het corrigeren van een materiële non-conformiteit met de overeengekomen specificaties, dan wel het vervangen van dergelijke Hardware en/of andere componenten, zulks naar eigen goeddunken van SQUARE Concepts, en onder de voorwaarde dat Opdrachtgever dit gebrek binnen 7 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan SQUARE Concepts heeft gemeld. Deze garantie is niet van toepassing op Hardware en/of andere componenten die door Opdrachtgever met eigen materialen zijn verbonden en/of daarmee zijn verbonden.

11.2 Programmatuur. SQUARE Concepts garandeert dat de Programmatuur gedurende een periode van 3 maanden na de leveringsdatum, dan wel indien uitdrukkelijk schriftelijk door partijen overeengekomen, na de acceptatiedatum materieel zal voldoen aan de door partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Indien u tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van een geldige garantieclaim, zal SQUARE Concepts redelijke inspanningen leveren om het defect te verhelpen. Indien SQUARE Concepts niet in staat is om binnen een redelijke termijn de correctie te voltooien of dergelijke Software te vervangen, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van de betaalde aankoopprijs bij onmiddellijke teruggave van dergelijke Software aan SQUARE Concepts.

11.3 SQUARE Concepts garandeert niet dat de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Opdrachtgever. SQUARE Concepts garandeert ook niet dat de producten zonder onderbrekingen, fouten of defecten zullen werken of dat alle fouten en defecten altijd zullen worden hersteld.

11.4 SQUARE Concepts zal zich naar redelijkheid inspannen om fouten in de producten in de zin van dit artikel 11 binnen een redelijke termijn te herstellen, indien SQUARE Concepts binnen een termijn van drie maanden na levering of, indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd schriftelijk van deze fouten wordt gemeld. Fouten worden kosteloos hersteld, tenzij de producten in opdracht van de Oprachtgever zijn ontwikkeld anders dan tegen een vaste prijs, in welk geval SQUARE Concepts de kosten verbonden aan het herstellen van de fouten zal factureren tegen haar standaardtarieven.

11.5 SQUARE Concepts is gerechtigd de kosten voor het herstellen van fouten tegen haar standaardtarieven te factureren in geval van operationele fouten of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever, dan wel andere oorzaken die niet aan SQUARE Concepts zijn toe te rekenen, of indien de fouten tijdens de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. SQUARE Concepts is niet gehouden fouten te herstellen indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SQUARE Concepts wijzigingen aan de producten heeft aangebracht of heeft laten uitvoeren. Deze toestemming mag niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

11.6 Indien en voor zover SQUARE Concepts producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden de door deze derden met betrekking tot de producten opgelegde voorwaarden, mits SQUARE Concepts Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, onverminderd eventuele afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de hierboven door derden opgelegde voorwaarden.

11.7 SQUARE Concepts-garanties zijn niet van toepassing als bevestiging van niet SQUARE Concepts apparatuur of wijziging van producten direct of indirect resulteert in een storing, niet-prestaties of verslechtering van de prestaties van de producten van de leverancier, tenzij een dergelijke bevestiging of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door SQUARE Concepts.

11.8 Indien Opdrachtgever de producten zal koppelen en/of verbinden met materialen van Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de prestaties van de producten.

11.9 Diensten. SQUARE Concepts zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de diensten met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures worden uitgevoerd, indien van toepassing. SQUARE Concepts zal alle diensten verlenen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover SQUARE Concepts uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan om een bepaald resultaat te bereiken en het betreffende resultaat voldoende vaststaat.

11.10 Behoudens de in dit artikel 11 genoemde garanties, gelden voor SQUARE Concepts geen andere garantieverplichtingen, expliciet of stilzwijgend.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van SQUARE Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst of uit enige andere oorzaak, verband houdende met de levering van producten, is beperkt tot vergoeding van de directe schade die niet meer bedraagt dan het voor betreffende product (excl. BTW), voorwerp van de vordering, bedongen bedrag. Deze beperking van aansprakelijkheid is mutatis mutandis van toepassing op de vrijwaringsplicht van SQUARE Concepts als bedoeld in artikel 8.4 van dit Algemeen Deel. Indien de overeenkomst in hoofdzaak een overeenkomst van opdracht is die betrekking heeft op de uitvoering van een project, detacheringsdiensten, adviesdiensten, ondersteunende diensten of enige andere overeenkomst van opdracht, is de totale aansprakelijkheid van SQUARE Concepts uit hoofde van een dergelijke overeenkomst beperkt tot de som van de voor de overeenkomst bedongen honoraria (excl. btw) gedurende drie maanden. De totale aansprakelijkheid van SQUARE Concepts voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, zal echter in geen geval meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend euro).

12.2 De aansprakelijkheid van SQUARE Concepts voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of door materiële schade aan zaken bedraagt in geen geval meer dan € 100.000,- (honderdduizend euro).

12.3 De aansprakelijkheid van SQUARE Concepts voor enige indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, aanspraken van derden, verlies van of schade aan Oprachtgevergegevens, of enige andere vorm van indirecte schade, is uitgesloten.

12.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.3 genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SQUARE Concepts.

12.5 Behoudens voor zover nakoming door SQUARE Concepts blijvend onmogelijk is, is SQUARE Concepts slechts aansprakelijk als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, indien Opdrachtgever SQUARE Concepts onverwijld schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn stelt waarbinnen de tekortkoming kan worden hersteld, en SQUARE Concepts alsnog

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen na deze termijn. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de inbreuk te bevatten, zodat SQUARE Concepts in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is in alle gevallen dat Opdrachtgever SQUARE Concepts zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk op de hoogte stelt van de schade. Eventuele vorderingen tot schadevergoeding tegen SQUARE Concepts vervallen door het enkele verstrijken van zes maanden na de datum waarop de vordering is ontstaan.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart SQUARE Concepts voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek aan een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde partij en die mede bestond uit door SQUARE Concepts ter beschikking gestelde hardware, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door deze hardware, programmatuur of andere materialen.

12.8 Het bepaalde in dit artikel en alle overige in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen die SQUARE Concepts inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. Beëindiging en annulering van de overeenkomst

13.1 Beide partijen zijn slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, indien de andere partij, in alle gevallen na schriftelijke ingebrekestelling met zoveel mogelijk nadere gegevens en stellende een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming kan worden hersteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar fundamentele verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. De betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle overige medewerkingsverplichtingen die aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever in te schakelen derde worden opgelegd, gelden in alle gevallen als fundamentele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

13.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.1 reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kunnen deze diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet worden herroepen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat SQUARE Concepts ten aanzien van een substantieel deel van deze diensten in verzuim is. Bedragen die SQUARE Concepts vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds naar behoren heeft verricht of diensten die zij ter uitvoering van de overeenkomst naar behoren heeft verricht, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dient een redelijke termijn bij opzegging in acht worden genomen. Partijen zijn in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van beëindiging van de overeenkomst.

13.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst tot het verrichten van diensten die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds te beëindigen.

13.5 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien aan de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of om andere redenen wordt beëindigd. SQUARE Concepts is in geen geval gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot betaling van enige schadevergoeding in geval van zodanige beëindiging. In geval van faillissement of liquidatie van de Opdrachtgever eindigt het gebruiksrecht van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke van rechtswege.

14. Overmacht

14.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen een tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (i) een situatie van overmacht die door de eigen leveranciers van SQUARE Concepts is ondervonden, (ii) het niet naar behoren nakomen van door SQUARE Concepts ingeschakelde secundaire leveranciers in opdracht van Opdrachtgever, (iii) gebrekkigheid van door derden geleverde zaken, apparatuur, programmatuur of materialen die door Opdrachtgever zijn opgedragen te gebruiken,  (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoringen, (vi) storingen in het internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkdruk, (ix) stakingen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden en (xii) een leverancier van SQUARE Concepts wordt geliquideerd (faillissementsprocedure) of zijn activiteiten om andere redenen heeft beëindigd.

14.2 Indien een situatie van overmacht langer dan negentig dagen duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De reeds op grond van de overeenkomst verrichte prestaties worden in dat geval naar rato verrekend en partijen zijn elkaar geen andere bedragen verschuldigd.

15. Wijzigingen en meerwerk

15.1 Indien SQUARE Concepts op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere diensten heeft verricht of andere diensten heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of diensten door Opdrachtgever worden betaald conform de overeengekomen tarieven. Indien er geen tarieven zijn overeengekomen, gelden de standaardtarieven van SQUARE Concepts. SQUARE Concepts is in geen geval verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen, en waar zij wel aan voldoet, kan zij van Opdrachtgever verlangen dat zij hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat.

15.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat werkzaamheden of diensten als bedoeld in dit artikel van invloed kunnen zijn op het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en SQUARE Concepts. Het feit dat (de vraag naar) meerwerk ontstaat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst voordoet, is voor de Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

15.3 Voor zover ter zake van de dienst een vaste prijs is overeengekomen, zal SQUARE Concepts Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk op de hoogte stellen van de financiële gevolgen van de meerwerkzaamheden of diensten als bedoeld in dit artikel.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

16.2 SQUARE Concepts is gerechtigd haar rechten op betaling van vergoedingen over te dragen aan een derde.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de overeenkomsten tussen SQUARE Concepts en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Arnhem bij uitsluiting van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is uitgesloten.

Module 1. Verkoop van standaardproducten (o.a. chips, tags, kaarten, etc)

1. Toepasselijkheid

1.1 De bepalingen van deze module zijn van toepassing in aanvulling op de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden in het geval SQUARE Concepts aan Opdrachtgever hardware, apparatuur, componenten en/of chips, tags, kaarten en/of andere materialen (hierna te noemen: producten) verkoopt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Algemeen Deel en de bepalingen van deze module, prevaleren de laatste.

2. Aan- en verkoop

2.1 SQUARE Concepts zal de producten naar aard en hoeveelheid naar schriftelijke overeenkomst tussen partijen verkopen en Opdrachtgever zal de producten op dezelfde basis bij SQUARE Concepts afnemen.

2.2 De Oprachtgever draagt het risico verbonden aan de keuze van de gekochte producten. SQUARE Concepts garandeert dat de producten bij levering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. SQUARE Concepts garandeert niet dat de producten geschikt zijn voor het door de Oprachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn aangegeven.

3. Levering

3.1 SQUARE Concepts zal de aan Opdrachtgever verkochte producten afleveren op een schriftelijk overeengekomen locatie. Indien dit het geval is, zal SQUARE Concepts de Opdrachtgever, zo mogelijk tijdig voorafgaand aan de levering, op de hoogte stellen van het tijdstip waarop zij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de producten te leveren. De door SQUARE Concepts opgegeven levertijden zijn in alle gevallen indicatief.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de aankoopprijs van de producten niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, hef- en hijswerktuigen, het huren van tijdelijke faciliteiten enz.

3.3 SQUARE Concepts zal alle diensten verlenen op basis van een redelijke inspanningsverplichting, tenzij en voor zover SQUARE Concepts zich in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk heeft verbonden tot het bereiken van een bepaald resultaat en het betreffende resultaat voldoende vaststaat.

3.4 SQUARE Concepts is niet verantwoordelijk voor eventuele licenties die nodig zijn.

3.5 SQUARE Concepts is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uit te voeren in de vorm van deelleveringen.

4. Proefopstelling

4.1 SQUARE Concepts is slechts gehouden tot het opzetten van een proefopstelling met betrekking tot de producten waarin Opdrachtgever geïnteresseerd is, indien dit schriftelijk is overeengekomen. SQUARE Concepts kan (financiële) voorwaarden verbinden aan een proefopstelling. Een proefopstelling omvat het tijdelijk uitstallen van standaardmodellen van producten, met uitzondering van toebehoren, in een door de koper ter beschikking te stellen ruimte, voordat de koper een definitieve beslissing neemt over het al dan niet willen kopen van de betrokken producten tegen de geldende prijzen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van producten die deel uitmaken van een proefopstelling.

4.2 Partijen kunnen schriftelijk een pilotproject, proof of concept of iets dergelijks overeenkomen. Een dergelijk project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Kosten met betrekking tot dergelijke projecten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Medewerking van de Opdrachtgever

5.1 Onverminderd het bepaalde in het Algemeen Deel, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een omgeving die voldoet aan alle eisen die SQUARE Concepts stelt aan de producten, waaronder eisen met betrekking tot temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgeving.

5.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen bouwwerkzaamheden, op aanvaardbare en tijdige wijze worden uitgevoerd.

6. Producten van externe leveranciers

6.1 Indien en voor zover SQUARE Concepts aan Opdrachtgever hardware van derden ter beschikking stelt, gelden de door deze derden met betrekking tot de hardware opgelegde voorwaarden, mits SQUARE Concepts Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, onverminderd eventuele afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de hierboven door derden opgelegde voorwaarden. Deze voorwaarden liggen ter inzage van de Opdrachtgever op het terrein van SQUARE Concepts en SQUARE Concepts zal de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een kopie van de voorwaarden verstrekken. Indien en voor zover de hiervoor genoemde voorwaarden die door derden in de relatie tussen Opdrachtgever en SQUARE Concepts worden opgelegd, om welke reden dan ook niet van toepassing worden geacht of niet van toepassing worden verklaard, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Module 2. Ontwikkeling van producten

1. Toepasselijkheid

1.1 De bepalingen van deze module zijn van toepassing in aanvulling op de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden in het geval dat SQUARE Concepts software, apparatuur, componenten en/of chips, tags, kaarten en/of andere materialen (hierna: producten) zal ontwikkelen.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Algemeen Deel en de bepalingen van deze module, prevaleren de laatste.

2. Specificaties van de producten

2.1 Indien SQUARE Concepts niet reeds voor het aangaan van de overeenkomst door of namens Opdrachtgever is voorzien van specificaties of een ontwerp, zullen partijen in overleg schriftelijke specificaties opstellen met betrekking tot welke producten zullen worden ontwikkeld en hoe de ontwikkeling zal plaatsvinden. De partijen erkennen beide dat effectieve coördinatie en goede onderlinge communicatie essentiële factoren zijn voor de juiste specificatie, het ontwerp en de ontwikkeling van producten. Samenwerking en onderlinge communicatie zullen zoveel mogelijk plaatsvinden met inachtneming van eventueel tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectplannen, afspraken en/of procedures.

2.2 Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van alle aan SQUARE Concepts verstrekte informatie, specificaties en ontwerpen, ook indien deze informatie, specificaties en ontwerpen door een derde zijn verstrekt. Eventuele fouten, onvolledigheden of inconsistenties zijn te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3 SQUARE Concepts is gerechtigd, maar niet verplicht, om de juistheid te controleren, volledigheid en consistentie van de aan haar voorgelegde informatie, specificaties of ontwerpen en bij het vaststellen van eventuele fouten of omissies om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever de betreffende fouten of omissies heeft hersteld. Opdrachtgever verplicht zich om SQUARE Concepts in alle gevallen zo spoedig en zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten of onvolledigheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen producten waarvan hij kennis neemt.

2.4 Indien partijen een ontwikkelmethode hanteren die wordt gekenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerp en/of de ontwikkeling van onderdelen van de producten wordt beheerst door een prioritering ten opzichte van de specificaties die tijdens de uitvoering van de overeenkomst nader wordt bepaald, zal deze prioritering in alle gevallen in overleg tussen partijen worden opgesteld.

3. Ontwikkeling van producten

3.1 SQUARE Concepts zal de producten met de nodige zorgvuldigheid ontwikkelen, met inachtneming van de productspecificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van het met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectplan, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelingswerkzaamheden te beginnen, kan SQUARE Concepts van de Oprachtgever verlangen dat hij schriftelijk verklaart dat hij volledig en onvoorwaardelijk instemt met het bestek of ontwerp. SQUARE Concepts is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een schriftelijke verklaring heeft afgegeven van zijn volledige en voorwaardelijke goedkeuring van de specificaties of het ontwerp.

3.2 SQUARE Concepts zal de ontwikkelingswerkzaamheden in alle gevallen verrichten op basis van een redelijke inspanningsverplichting, tenzij en voor zover SQUARE Concepts zich in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk heeft verbonden tot het bereiken van een bepaald resultaat en het betreffende resultaat voldoende bepaald is.

3.3 Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van het product in fasen zal plaatsvinden of indien SQUARE Concepts gebruik maakt van een ontwikkelingsmethode die is gebaseerd op gefaseerde implementatie, is SQUARE Concepts gerechtigd de aanvang van de aan een fase verbonden dienstverlening uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Levering en installatie

4.1 SQUARE Concepts zal de producten leveren conform de door partijen schriftelijk overeengekomen specificaties.

4.2 Indien hieromtrent geen expliciete afspraken zijn gemaakt, zal Opdrachtgever zelf het product installeren, instellen, parametriseren en tunen, en waar nodig de gebruikte hardware en de besturingsomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is SQUARE Concepts niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

4.3 Indien is overeengekomen dat SQUARE Concepts gebruikersdocumentatie zal produceren, zal deze op papier of digitaal worden verstrekt.

5. Acceptatie en -testen

5.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, zal Opdrachtgever het product accepteren in de staat waarin het zich bevindt op het moment van levering (‘as is’), dus met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van SQUARE Concepts uit hoofde van de garantie in artikel 11 van deze module.

5.2 Indien partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen, is het bepaalde in artikel 5.3 tot en met 5.10 van deze module van toepassing.

5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Van een vergissing is slechts sprake indien de Opdrachtgever de dwaling kan aantonen en deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is verplicht eventuele fouten onmiddellijk aan SQUARE Concepts te melden.

5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de testperiode de door partijen schriftelijk overeengekomen periode. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest op de (tussentijdse) resultaten van de ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren met behulp van adequaat gekwalificeerd personeel, met voldoende omvang en voldoende diepgang, en zal SQUARE Concepts voorzien van een schriftelijke, duidelijke en begrijpelijke rapportage van de testresultaten.

5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid te beoordelen of het geleverde product voldoet aan de door SQUARE Concepts schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien het product geheel of gedeeltelijk naar maat is ontworpen, aan de tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de door of namens SQUARE Concepts verleende bijstand bij de uitvoering van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.6 Het product wordt geacht tussen partijen te zijn aanvaard:

  • indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat SQUARE Concepts de installatie zal uitvoeren, bij voltooiing van de installatie, of
  • indien de partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, of
  • indien SQUARE Concepts voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in het testrapport beschreven fouten zijn hersteld, ondanks de aanwezigheid van gebreken die acceptatie volgens artikel 5.8 niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande, indien de Oprachtgever het product gebruikt voor productieve of operationele doeleinden vóór het moment van uitdrukkelijke aanvaarding, wordt het product geacht volledig te zijn aanvaard vanaf het moment waarop het gebruik is begonnen.

5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het product fouten bevat, dient Opdrachtgever de fouten uiterlijk op de laatste dag van de testperiode aan SQUARE Concepts kenbaar te maken door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport. SQUARE Concepts zal zich inspannen om de geconstateerde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij SQUARE Concepts gerechtigd is om tijdelijke oplossingen, programma-bypasses of probleemvermijdende beperkingen in het product te installeren.

5.8 Acceptatie van het product mag niet worden geweigerd op gronden die geen verband houden met de specificaties die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen, noch op grond van het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die redelijkerwijs niet kunnen worden geacht het operationele of productieve gebruik van het product te verhinderen, onverminderd de verplichting van SQUARE Concepts om deze kleine fouten te herstellen in het kader van de garantieregeling van artikel 11,  indien en voor zover van toepassing. Acceptatie mag ook niet worden geweigerd op basis van aspecten van het product die slechts subjectief kunnen worden beoordeeld, zoals esthetische aspecten en aspecten die verband houden met de vormgeving van gebruikersinterfaces.

5.9 Indien het product in fasen en/of delen wordt geleverd en getest, heeft de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel geen invloed op de acceptatie van een eerdere fase en/of ander onderdeel, indien van toepassing.

6. Gebruiksrecht

6.1 SQUARE Concepts zal het in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde product en de bijbehorende gebruikersdocumentatie ter beschikking stellen aan Opdrachtgever voor gebruik.

6.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen, zal SQUARE Concepts de ontwerpen, ideeën, concepten, tools, etc. die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de producten uitsluitend voor intern gebruik aan Opdrachtgever bekendmaken. Opdrachtgever zal deze informatie niet aan derden verstrekken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen is het gebruiksrecht van het product in alle gevallen niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

7. Duur van de licentie

7.1 Het in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde product wordt aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen termijn.

8. Vergoeding voor ontwikkelingswerk

8.1 Indien geen factureringsschema is overeengekomen, zijn alle bedragen die betrekking hebben op de ontwikkeling van het product in elk geval achteraf per twee weken verschuldigd.

8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de prijs voor de ontwikkelingswerkzaamheden tevens de vergoeding met betrekking tot het gebruiksrecht van het product.

8.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de vergoeding voor productontwikkeling niet de vergoeding voor het door Opdrachtgever benodigde hulpproduct en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassingen aan en/of onderhoud van het product. De gebruiksvergoeding omvat ook niet het verlenen van ondersteuning aan gebruikers van het product. Dergelijke werkzaamheden en diensten worden afzonderlijk gefactureerd tegen de standaardtarieven van SQUARE Concepts, naargelang het geval.

9. Wijziging van het product

9.1 Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens in de wet genoemde uitzonderingen, is het Opdrachtgever niet toegestaan het product geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SQUARE Concepts. SQUARE Concepts is te allen tijde gerechtigd haar toestemming te weigeren of voorwaarden aan haar toestemming te verbinden, met inbegrip van voorwaarden met betrekking tot de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen.

9.2 Opdrachtgever draagt alle risico’s verbonden aan wijzigingen die door of namens Opdrachtgever door derden met toestemming van SQUARE Concepts of anderszins worden uitgevoerd.

Module 3. Advies, consultancy en projectmanagement

1. Toepasselijkheid

1.1 De bepalingen van deze module zijn van toepassing in aanvulling op de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden in het geval dat SQUARE Concepts advies-, consultancy- en projectmanagementdiensten (hierna: diensten) zal leveren.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het Algemeen Deel van de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Algemeen Deel en de bepalingen van deze module, prevaleren de laatste.

2. Diensten

2.1 SQUARE Concepts zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de diensten met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures worden uitgevoerd, indien van toepassing. SQUARE Concepts zal alle diensten verlenen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover SQUARE Concepts zich in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk heeft verbonden tot het bereiken van een bepaald resultaat en het betreffende resultaat in voldoende mate vaststaat.

2.2 De duur van een opdracht is afhankelijk van een aantal factoren en omstandigheden, zoals de inspanningen van SQUARE Concepts, de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal SQUARE Concepts zich dan ook niet vooraf aan een bepaalde opdrachttermijn willen binden.

2.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal worden verricht, is SQUARE Concepts gerechtigd de aanvang van de aan een fase verbonden diensten uit te stellen tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.4 SQUARE Concepts is slechts gehouden tot het opvolgen van tijdige en goed onderbouwde aanwijzingen van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de dienst indien dit schriftelijk is overeengekomen. SQUARE Concepts is niet verplicht instructies op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienst wijzigen of uitbreiden. Indien deze instructies worden opgevolgd, zal echter een vergoeding voor de betreffende werkzaamheden worden verstrekt volgens de standaardtarieven van SQUARE Concepts.

2.5 Ook indien de overeenkomst tot het verrichten van diensten is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is SQUARE Concepts te allen tijde gerechtigd deze persoon na overleg met Opdrachtgever te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

2.6 De door SQUARE Concepts in te zetten medewerkers dienen te beschikken over de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen kwalificaties.

2.7 Indien SQUARE Concepts diensten verleent op basis van door Opdrachtgever te verstrekken informatie, zal deze informatie door Opdrachtgever worden opgesteld conform de door SQUARE Concepts te stellen voorwaarden en voor rekening en risico van Opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat alle materialen, informatie, programmatuur, procedures en instructies die hij ten behoeve van het verlenen van de diensten aan SQUARE Concepts ter beschikking stelt, juist en volledig zijn en dat alle aan SQUARE Concepts verstrekte gegevensdragers voldoen aan de specificaties van SQUARE Concepts.

2.8 De dienstverlening van SQUARE Concepts zal uitsluitend worden uitgevoerd en de planningen en werkzaamheden zullen worden gebaseerd op de veronderstelling dat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever, SQUARE Concepts de werkzaamheden zal uitvoeren tijdens de standaard werkdagen en tijden van SQUARE Concepts.

2.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het gebruik door Opdrachtgever van door SQUARE Concepts uitgebrachte adviezen in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.10 In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van SQUARE Concepts niet in overeenstemming zijn met de schriftelijk gemaakte afspraken of met hetgeen van een redelijk handelende en bekwame SQUARE Concepts mag worden verwacht, uitsluitend bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van SQUARE Concepts om op enigerlei wijze tegenbewijs te leveren.

3. Rapportage

3.1 SQUARE Concepts zal Opdrachtgever periodiek op de schriftelijk overeengekomen wijze informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal SQUARE Concepts vooraf op de hoogte stellen van alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op SQUARE Concepts, zoals de wijze van melden, de onderwerpen waarop Opdrachtgever zich wenst te richten, de prioriteiten van Opdrachtgever, de beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever, bijzondere feiten en omstandigheden en feiten en omstandigheden waarvan SQUARE Concepts mogelijk niet op de hoogte is. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verspreiding en het onderzoek van de door SQUARE Concepts verstrekte informatie binnen de organisatie van Opdrachtgever en zal deze informatie mede op basis hiervan beoordelen en SQUARE Concepts hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Indien een door SQUARE Concepts ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarin tevens één of meer door Opdrachtgever aangewezen personen zitting hebben, geschiedt de informatieverstrekking op de voor het project of de stuurgroep voorgeschreven wijze.  Besluiten die binnen een project of stuurgroep met deze samenstelling worden genomen, hebben slechts bindende werking voor SQUARE Concepts indien het besluitvormingsproces plaatsvindt met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk gemaakte afspraken of, indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, indien SQUARE Concepts de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. SQUARE Concepts is in geen geval gehouden een beslissing te aanvaarden die zij onverenigbaar acht met de inhoud van de overeenkomst tussen partijen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangewezen personen om deel uit te maken van een project of stuurgroep waarin ook medewerkers van SQUARE Concepts zitting hebben, bevoegd zijn om besluiten te nemen die bindend zijn voor de Opdrachtgever.

3.3 In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal Opdrachtgever een contactpersoon(en) aanwijzen die in deze hoedanigheid zullen optreden voor de duur van de werkzaamheden van SQUARE Concepts.  De contactpersonen van de Opdrachtgever beschikken over de nodige ervaring, specifieke relevante kennis en inzicht in de door de Opdrachtgever gewenste doelstellingen.

3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie te verstrekken aan derden over de werkwijze, werkwijze en techniek van SQUARE Concepts en/of de inhoud van adviezen of rapportages van SQUARE Concepts.  Opdrachtgever zal geen adviezen of rapportages van SQUARE Concepts aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken.

4. Betaling

4.1 Indien niet uitdrukkelijk een factureringsschema is overeengekomen, zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door SQUARE Concepts geleverde diensten in elk geval achteraf per twee weken verschuldigd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, zal SQUARE Concepts ten behoeve van Opdrachtgever inzicht verschaffen in de verrichte werkzaamheden, bestede tijd en gemaakte kosten conform de standaardprocedures van SQUARE Concepts.